Twój biznes - nasze produkty

Pomoc


Regulamin serwisu nextoAPI.pl

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie nextoapi.pl (zwanego dalej „Programem”) jest e-Kiosk S.A. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa. Każda osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora (zwanym dalej „Partnerem”) i tak będzie dalej określany w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego „Regulaminem”), wraz ze wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Partnerami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Przystąpienie do Programu i rejestracja w Programie są dobrowolne i bezpłatne. Każdy Partner, w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Programie.
 5. Poprzez rejestrację w Programie Partner otrzymuje dostęp do dedykowanego dla Partnera Panelu Administracyjnego (zwanego dalej „Panelem Administracyjnym”).

IDEA PROGRAMU

 1. Celem Programu jest stworzenie Partnerom możliwości sprzedaży produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora, po zalogowaniu się w Programie.
 2. Sprzedaż produktów przez Partnera odbywa się poprzez mechanizmy udostępnione przez Organizatora Partnerowi po zalogowaniu się w Programie.
 3. Wszelkie informacje uzyskane przez Partnera po zalogowaniu się do Programu są informacjami poufnymi. Partner jest więc szczególnie odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy nazw użytkownika i haseł dostępowych do Panelu Administracyjnego w Programie, a także do zachowania w ścisłej tajemnicy dokumentacji technicznej działania programu oraz udostępnionych Partnerowi kluczy, pozwalających mu na komercyjne korzystanie z usług oferowanych w Programie. Każdorazowe udostępnienie takich danych przez Partnera osobie trzeciej jest dokonywane na wyłączne ryzyko Partnera.
 4. Produkty dostępne w programie do sprzedaży przez Partnera, jak i inne udostępnione usługi są co do zasady produktami lub usługami płatnymi, chyba, że zostanie to inaczej określone przy danym Produkcie lub Usłudze.

NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończone 18 lat oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: www.nextoapi.pl.
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianach, najpóźniej w ciągu14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem zablokowania konta danego Partnera.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo o dostarczenie określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcie innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji o nadaniu statusu. Z chwilą nabycia statusu Partnera, Partner otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego (zwanego dalej „Panelem”).
 7. Organizatorowi służy prawo odmowy nadania danemu kandydatowi statusu Partnera, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyznaniu statusu Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania partnerów o nowych promocjach i usługach w Serwisie, specjalnych ofertach oraz w celu realizacji umowy.
 2. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.
 3. Każdy Partner z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem Programu, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach Programu, o promocjach w Programie, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora. Każdy Partner ma jednakże prawo do natychmiastowej rezygnacji z otrzymywania wiadomości pocztą email od organizatora.
 4. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym Panelu Administracyjnym.

ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

 1. Program jest systemem informatycznym, który pełni rolę internetowej hurtowni z Produktami i Usługami oferowanymi przez Organizatora. W ramach funkcjonalności Programu Partnerzy mają możliwość dokonywania zamówień na Produkty i Usługi po cenach hurtowych, celem dokonywania ich dalszej odsprzedaży na własnym sklepie internetowym, pasaży handlowym lub innym przeznaczonym do takiej sprzedaży miejscu.
 2. Warunkiem niezbędnym do stworzenia Partnerowi przez Organizatora możliwości, o której mowa w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu jest uzupełnienie przez Partnera w Panelu Administracyjnym wszystkich niezbędnych danych osobowych oraz dokonanie wpłaty określonej ilości środków pieniężnych na konto Organizatora. Na drodze indywidualnej umowy Partnerowi może zostać przydzielony przez Organizatora, określony w umowie indywidualny limit kredytowy. Środki wpłacone przez Partnera, celem zasilenia konta w Programie, co do zasady nie podlegają zwrotowi.
 3. Każdorazowe skorzystanie z Produktów dostępnych w Programie przez Partnera jest odpłatne, o ile inaczej nie zostało to określone w Programie. Ceny zakupu przez Partnera (zwane dalej „Cenami hurtowymi”), każdego z produktów i usług świadczonych przez Organizatora, dostępne są po zalogowaniu się przez Partnera do Panelu Administracyjnego.
 4. Każdorazowe skorzystanie przez Partnera z Produktów lub Usług powoduje odpowiednie zmniejszenie ilości dostępnych środków pieniężnych na koncie lub zmniejszenie dostępnego Partnerowi limitu kredytowego o wartość Cen hurtowych każdego z wykorzystanych Produktów lub Usług obowiązujących dla danego Partnera.
 5. Partnerowi przysługuje prawo dalszej odsprzedaży udostępnionych w Programie Produktów i Usług, po cenach nie niższych niż Ceny hurtowe. W przypadku niektórych produktów lub usług Organizator może zastrzec dla danego Produktu lub Usługi lub grup Produktów lub Usług cenę minimalną sprzedaży przez Partnera Produktu lub Usługi.
 6. Narzędzia udostępnione w Panelu Administracyjnym mogą być wykorzystywane przez Partnerów w sposób zgodny z zasadami oraz celem określonym w niniejszym Regulaminie, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też :
  1. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  2. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
  3. nie nosiło znamion spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć).
 7. Zabronione jest promowanie Programu lub Produktów lub Usług oferowanych przez Organizatora z wykorzystaniem wulgaryzmów, wyrażeń obrażających uczucia religijne, preferencje seksualne lub podszywanie się pod firmę aktualnie funkcjonującą już w obrocie, w tym pod Organizatora. Powyższe zapisy dotyczą także nazw subdomen lub domen, pod którymi działa stworzony przez Organizatora Program lub inne należące do Organizatora Serwisy internetowe.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie działań, które mogą zaszkodzić wizerunkowi Organizatora oraz oferowanym przez Organizatora Produktom i Usługom poprzez stosowanie na stronach oferujących sprzedaż Produktów i Usług, w tym w szczególności:
  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW;
  3. rozsyłania masowej nie zamówionej informacji o stronie WWW do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  4. uruchamiania stron w domenach należących do Organizatora, automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);
  5. umieszczania stron w domenach należących do Organizatora w systemach typu click-harvester oraz wymiany ruchu na stronach WWW, w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Serwisu.

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Warunki techniczne funkcjonowania Programu są dostępne w postaci dokumentacji technicznej dostępnej w Panelu Administracyjnym.
 2. Z uwagi na wymienione w pkt. 6.1 uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych Partnerów do wymagań technicznych opisanych w dokumentacji o której mowa w pkt. 6.1.
 3. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Partnerów w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wszelkie prawa autorskie, do wykorzystywanych przez Partnerów narzędzi udostępnionych przez Organizatora należą wyłącznie do Organizatora lub innych uprawnionych dostawców usług. Niedozwolone jest w szczególności modyfikowanie, powielanie, reprodukcja i zmiana mechanizmów działania lub dostęp i zmiana kodów źródłowych Programu przez Partnera pod groźbą wykluczenia z Programu oraz odpowiedzialnością prawną z tego tytułu.
 2. Wszelkie prawa autorskie do Produktów i Usług udostępnionych Partnerowi w Programie należą do producentów, wydawców, autorów, Organizatora lub innych uprawnionych podmiotów. Niedozwolone jest więc niezgodne z prawem lub netykietą wykorzystywanie takich Produktów lub Usług lub jakakolwiek ich modyfikacja, reprodukcja lub zmiana po stronie Partnera.
 3. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 4. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje natychmiastowe zablokowanie konta Partnera oraz znajdujących się na takim koncie środków pieniężnych.
 5. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, środki wpłacone w ramach przedpłaty są bezzwrotne tzn. niewykorzystane środki nie mogą zostać zwrócone w gotówce, a jedynie wymienione na produkty dostępne w ramach serwisu NextoAPI.
 6. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Partnerów o takim fakcie oraz zwrotu zgromadzonych na koncie Partnera w Programie środków pieniężnych.
 7. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub do usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem zablokowania konta Partnera.
 8. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora z tytułu szkód wynikłych z wyżej wymienionych przyczyn.
 9. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami.
Copyright © Nexto.pl 2021
Webdesign: tonikstudio.pl